Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΕΤΟΥΣ 2014

Ο ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 882/2004/ΕΚ και την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007, ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή, σε συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία, εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Αρχών ή Φορέων που διεξάγουν επισήμους ελέγχους.
Τα παραπάνω προγράμματα αναπτύσσονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής σε συμμόρφωση με την ως άνω ΥΑ και αποσκοπούν στην ανάπτυξη εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά στους επισήμους ελέγχους και τη δημιουργία υψηλού επιπέδου στελεχών ελεγκτικών μηχανισμών.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 22/23-01-2014 απόφασης του ΔΣ του ΕΦΕΤ, ο ΕΦΕΤ θα υλοποιήσει 33 εκπαιδευτικά προγράμματα για το έτος 2014, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βασικού και εξειδικευμένου επιπέδου.
Ο προγραμματισμός των δράσεων κατάρτισης για το έτος 2014 αναρτάται
στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.

πηγή: www.efet.gr

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), με θέμα: «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε σήμερα (23-06-2017) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Υγειονομική Διάταξη (Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-0...