Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση  που καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.4442/2016.
Διαβάστε το Φ.Ε.Κ. εδώ

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), με θέμα: «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε σήμερα (23-06-2017) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Υγειονομική Διάταξη (Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-0...