Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Εκπαίδευση του Προσωπικού των Επιχειρήσεων Τροφίμων


  Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΕΦΕΤ
  Ο Ε.Φ.Ε.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 882/2004/ΕΚ και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 14708/2007 (ΦΕΚ Β’1616), ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή, σε συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, εγκρίνει προγράμματα εκπαίδευσης του Προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Τα παραπάνω προγράμματα εκπονούνται από τους φορείς υλοποίησης που προβλέπονται από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.
     Εφεξής η υποβολή της αίτησης για τα προγράμματα κατάρτισης του Προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων που πρόκειται να υλοποιηθούν, από τους εκάστοτε φορείς υλοποίησης, για το 2013 και μετά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό.
 Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efet.qr στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η νέα εφαρμογή για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού των Επιχειρήσεων Τροφίμων δημιουργήθηκε για να υποστηριχθεί, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η διαδικασία προετοιμασίας, υλοποίησης και έγκρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν το προσωπικό των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-6971611 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@efet.gr .
   Σημειώνεται ότι για να εξεταστεί η αίτηση από τον Ε.Φ.Ε.Τ., μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την «οριστικοποίησή» της στο Σύστημα, θα πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από τον αιτούντα. Η εκτυπωμένη αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ Β’1616), θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν Τμήματος Εκπαίδευσης.
πηγή: www.efet.gr

Ημερίδα για την επίδραση της διατροφής στην ψυχική και σωματική υγεία

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες υγείας. Tο Τμήμα Διατροφής του Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσοκομε...