Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Επιβολή κυρώσεων σε ΚΥΕ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, παρέχονται διευκρινίσεις για την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα
-Τι προβλέπεται σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης ή αλλαγή κατηγορίας
ΣΧΕΤ:
Α) Ο Ν.3463/2006, αρ. 80 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Β) Ο Α.Ν 2520/1940 & Ν.4025/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Γ) Ο Ν.4235/2014 (ΦΕΚ32/τα/14) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, .... Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Δ) Η ΥΔΥ1γ/Γ.Ποικ.96967/ΦΕΚ2718/τβ/2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις και άλλες Διατάξεις».
Ε) Η αρ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.4476/14 με ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Εγκύκλιος μας.
ΣΤ) Τα αρ. πρωτ. 11493/12-5-2016 & 17175/19-5-2016 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοίκητικής Ανασυγκρότησης του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μετά τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοίκητικής Ανασυγκρότησης προς την υπηρεσία μας αναφορικά με την επιβολή προστίμων σε Κ.Υ.Ε και για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλη την επικράτεια σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣΤΕ 1429/1993,1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4, του Α.Ν 2520/40, προβλέπεται ότι «Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της Αστυνομικής Αρχής (σήμερα Δήμοι) αυτεπαγγέλτως».
Όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα:
Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση τροφίμων.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους ).
Εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.Ε). στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.β)
ΑΔΑ: Ω5ΚΖ465ΦΥΟ-09Π

Δείτε το έγγραφο  ΕΔΩ

πηγή: oenet.gr 

Τροφική δηλητηρίαση: Τα πέντε μεγάλα λάθη που κάνουν όλοι στην κουζίνα

Η τροφική δηλητηρίαση προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με βακτήρια (όπως η σαλμονέλα ή το E. coli) και μπορεί να προκα...